Rezultatul

privind proba scrisă la concursul pentru ocuparea

 unui post contractual vacant de administrator de patrimoniu (S)

 

În conformitate cu   Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată si completată prin Hotărârea 1027 din 11 noiembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial  nr. 854 din data de 24 noiembrie 2014, comisia de concurs constituită în baza deciziei nr.35 / 31.05.2022, a procedat  astăzi, 27.06.2022, la evaluarea probei scrise a  candidaţului la concursul pentru ocuparea funcției contractuale vacante de administrator de patrimoniu, gradul III ( S).

În baza procesului verbal nr.613/ 27.06.2022 de la proba scrisă, comisia a făcut apelul, au constatat că s-a prezentat un singur candidat care a obținut următorul punctaj:

Nr.

crt

Cod candidat

Punctajul probei scrise

Rezultatul

01.

562

90 puncte

Admis

 

În conformitate cu prevederile H.G.  286 / 2011, arat.18 ( 3 ):Se pot prezenta la următoarea etapă numai cadidații declarați admiși la etapa precedentă.

Candidații nemulțumiți pot depune contestație , la secretariatul unității școlare, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezulatelor obținute la proba scrișă, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Comunicarea rezultatelor la proba scrisă a concursului s-a făcut prin menționarea punctajului pentru candidat, cu mențiunea admis /respins, s-a făcut astăzi, 27.06.2022, prin afișare la avizierul și pe site-ul Clubului Sportiv Școlar Călărași, www.csscalarasi.ro.

Candidatul declarat admis va susține proba de interviu în data de 01 iulie 2022, ora 10.00, la sediul Clubului Sportiv Școlar Călărași.

           

Președinte comisie concurs,

Ec. Mușat Daniela

 

 

Rezultat probă scrisă