REZULTATUL

Privind selecția dosarelor la concursul pentru ocuparea

postului vacant, de execuție, de administrator patrimoniu gradul III (S)

 

În conformitate cu art. 20 din  Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată si completată prin Hotărârea 1027 din 11 noiembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial  nr. 854 din data de 24 noiembrie 2014, comisia de concurs constituită în baza deciziei directorului Clubului Sportiv Școlar Călărași nr. 35 din data de 31 mai 2022,  s-a procedat astăzi, 16 iunie 2022 la verificarea dosarelor candidaţilor înscrişi la examenul /concursul pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante de administrator patrimoniu III (S), 1 post.

În baza procesului verbal nr. 566 din data de 16.06.2022, s-au constatat următoarele:

            Pentru concurs au depus dosarele de înscriere următorii candidaţi :

Nr.

crt

Cod candidat

Data înscrierii

Număr înregistrare dosar

01.

562

09.06.2022

562 / 09.06.2022

02.

564

10.06.2022

564 / 10.06.2022

           

Rezultatele în urma verificării dosarelor de înscriere a candidaţilor :

Nr.

crt.

Cod candidat

Rezultatul selecției

Motivul respingerii dosarului

01.

562

ADMIS

 -

02.

564

RESPINS

 - Nu deține certificat manager transport persoane așa cum este prevăzut la condițiile specifice din anunț ;

 - Nu îndeplinește condiția de vechime minim 1(unu) an în specialitatea studiilor.

           

În conformitate cu prevederile art.18 alin.(3) : Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor,  sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Candidații declarați admiși vor susține proba scrisă în data de 27 iunie 2022, ora 10,00, la sediul Clubului Sportiv Școlar Călărași, situat în localitatea Călărași, Bulevardul Republicii, nr. 39.

Afișat astăzi 16 iunie 2022, ora 12,00  la sediul unității din Bulevardul Republicii, nr. 39 și pe site –ul unității www.csscalarasi.ro .

 

Rezulat selectie dosare

Proces verbal selectie dosare