Nr. 166 / 25.03.2021

  

ANUNȚ ANGAJARE PERSONAL CONTRACTUAL

PE PERIOADĂ DETERMINATĂ, FĂRĂ CONCURS, PE DURATA STĂRII DE ALERTĂ

 

În contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art.27, alin. (1) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Hotărârea Guvernului nr. 293/10.03.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID - 19

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR CĂLĂRAȘI,

demarează procedura de angajare de personal contractual pe perioadă determinată, fără concurs, pe perioada stării de alertă, cu încetarea de drept a contractului individual de muncă în cel mult 30 de zile de la data încetării stării de alertă, pentru postul vacant de administrator de patrimoniu III, nivel studii S, cu minim 1 an vechime în muncă, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență,  respectiv îndeplinirea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru funcţia de inginer/subinginer, economist conform art. 250 lit.l) din Legea educației naționale nr.1 din 2011 actualizată.

 

Înscrierile se fac personal la Serviciul Resurse Umane al Clubului Sportiv Școlar Călărași – Bulevardul Republicii, nr. 39  în termen de 3 zile lucrătoare începând cu data de 26.03.2021 (până la data de 30.03.2021 inclusiv), între orele 8:00 - 16:00.

 

Condiții generale de participare pentru toate posturile:

  • are cetaţenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • are capacitatea deplină de exerciţiu;
  • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitatate;
  • îndeplineşte condiţiile de studii și după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului;
  • nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

Documente necesare pentru înscriere și Condiții de studii si vechime:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare, anexa 1;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz, copia certificatului de naştere, copia certificatului de căsătorie, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţia publică;

d) carnetul de muncă si/ sau, după caz, extras REVISAL, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (anexa 2); În cazul în care se încheie contractul individual de muncă, se va depune obligatoriu cazierul judiciar în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de data semnării contractului individual de muncă.

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare pentru postul respectiv, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării procedurii de selecție de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

g) curriculum vitae;   

h) declarație pe proprie răspundere privind acordul prelucrării datelor cu caracter personal, anexa 3.

Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Procedura de desfăşurare

Evaluarea candidaților se va desfăşura la sediul instituției din Bulevardul Republicii, nr. 39, localitatea Călărași, județul Călărași şi va avea următoarele etape:

a) Selecţia dosarelor de înscriere – se apreciază cu menţiunea admis/respins, însoţită de motivul respingerii dosarului.

În termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de examinare selectează dosarele pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare.

REZULTATELE SELECȚIEI DOSARELOR CANDIDAȚILOR SE VOR AFIȘA PE PAGINA DE INTERNET A INSTITUȚIEI, www.csscalarasi.ro ȘI LA SEDIUL CSS CĂLĂRAȘI DIN B-DUL REPUBLICII, NR. 39 ÎN DATA DE 31.03.2021 ORA 16.00 CU SPECIFICAREA DATEI DE ORGANIZARE A PROBEI DE INTERVIU ÎN SITUAȚIA ÎN CARE SUNT MAI MULȚI CANDIDAȚI.

b) Interviul va fi susţinut numai de candidaţii declaraţi admişi la selecția dosarelor de înscriere. Data exactă şi ora susţinerii interviului va fi afişată obligatoriu la sediul instituției și pe site-ul www.csscalarasi.ro .

Interviul se apreciază cu puncte de la 1 la 100, punctajul minim de promovare fiind 50 pentru funcţiile contractuale de execuţie, pe baza criteriilor de evaluare: abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie; capacitatea de analiză şi sinteză; motivaţia candidatului; comportament în situaţiile de criză; iniţiativă şi creativitate.

Se consideră admis candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat, cu condiţia ca acesta să fi obţinut punctajul minim necesar.

Fiecare probă de concurs este eliminatorie.

Notarea interviului se face, de regulă, în termen de maximum 1(una) zi lucrătoare de la finalizarea probei.

Contestaţii

(1) Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute la selecţia dosarelor, interviu, după caz, pot depune contestaţie la Biroul Registratură al CSS Călărași, în termen de cel mult o zi lucrătoare, până la ora 16.00, de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului la interviu, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

(2) Termenul de soluţionare a contestaţiilor este de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

(3) Candidaţii pot contesta numai punctajul propriu obţinut.

(4) În cazul nereuşitei la concurs, documentele depuse la înscriere (în copie) nu se restituie candidaţilor.

 

Precizări suplimentare:

În cazul în care se încheie contractul individual de muncă, se va depune obligatoriu cazierul judiciar în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de data semnării contractului individual de muncă.

Contractul individual de muncă se încheie pe o durată de 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii, pe perioada stării de alertă. Raporturile juridice încheiate potrivit prevederilor art. 27 alin. (1) din Legea nr. 55/2020, încetează de drept în cel mult  30 de zile de la data încetării stării de alertă.

Relaţii suplimentare la tel. 0242.314797 (Serviciul Resurse Umane)

Director,

prof . Marius TĂTARU

 

Anunț angajare

Anexa 1 - Cerere de înscriere selecție dosare

Anexa 2 - Declarație cazier

Anexa 3 - Declarație prelucrare date cu caracter personal

Bibliografie interviu