Clubul Sportiv Școlar Călărași cu sediul în localitatea Călărași, bulevardul Republicii, nr. 39 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale, de execuţie, vacante de administrator patrimoniu gradul III (S) – 1 post din cadrul serviciului administrativ.

         Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art.3 al Regulamentului - Cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare:

 1. are cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba romană, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau unităţi sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii, şi după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

         Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale, conform art.4 al Regulamentului - cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, sunt:

- studii superioare - inginer/subinginer, economist;

- vechime în muncă minim 5 ani;

- vechime în specialitatea studiilor minim 1 an;

- certificat de manager de transport persoane;

- abilități de operare pe calculator;

- cunoștințe în domeniul achizițiilor publice (abilități de operare SICAP)

- abilități de comunicare, relaționare și de lucru în echipă;

    Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducatorului autoritaţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie si/sau în specialitatea studiilor, in copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitaţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătaţii.

În cazul in care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, in cazul in care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pană la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actul de identitate, documentele de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Informaţii suplimentare privind condiţiile de participare,  se pot obtine în zilele lucrătoare, la sediul unităţii şi pe site-ul www.csscalarasi.ro sau de la nr. de tel. 0242/314.797, domnul Tătaru Marius – director si doamna Tiliță Natașa – secretar.

 

 Concursul se va desfășura la sediul Clubului Sportiv Școlar, Bulevardul Republicii, nr. 39,  localitatea Călărași, județul Călărași după următorul calendar:

         Înscrierile la concurs se fac la secretariatul Clubului Sportiv Şcolar Călăraşi, Bulevardul Republicii, nr.39, municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi, în perioada 02 iunie 2022 – 15 iunie 2022.

 • 16 iunie 2022 – evaluarea dosarelor si afişarea rezultatelor;
 • 17 iunie 2022 – depunerea contestaţiilor la evaluarea dosarelor (până la ora 1200) şi soluţionarea acestora (până la ora 1600);
 • 27 iunie 2022 - proba scrisă - ora 1000   şi afişarea rezultatelor la proba scrisă;
 • 28 iunie 2022 – depunerea contestaţiilor la proba scrisă ( până la ora 1200) şi soluţionarea acestora (până la ora 1600);
 • 01 iulie 2022 - interviul - ora 1000 şi afişarea rezultatelor la interviu;
 • 04 iulie 2022 – depunerea contestaţiilor la interviu ( până la ora 1200) şi soluţionarea acestora (până la ora 1600);
 • 05 iulie 2022 – afişarea rezultatelor finale.,

 

    Bibliografie necesară în vederea susţinerii concursului:

- HG nr. 1447 din 28 noiembrie 2007, privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă;

- Ordonanța nr. 27 din 31 august 2011, privind transporturile rutiere (Capitolul III, Secțiunea a2-a);

- Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 a securității și sănătății în muncă (Capitolul IV);

- Legea 22 din 18 noiembrie 1969, privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice

- ORDIN nr. 5.570 din 7 octombrie 2011, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ cu program sportiv suplimentar.

- ORDIN Nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

 

Bibliografia de concurs se poate descărca de aici

 

Anunțul a fost publicat astăzi 02.06.2022 pe site-ul unității și la Monitorul Oficial, partea a III-a (posturi.gov.ro)

 

 

Director,

prof. Marius Tătaru